OHJA1400 Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Tällä opintojaksolla perehdytään moniammatilliseen työotteeseen ja selkiytetään omaa roolia eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun eri vaiheissa, oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa. Opiskelija perehtyy myös yhteistyötä ohjaaviin määräyksiin sekä asiakirjoihin ja saa näkökulmia omaan rooliinsa oppilaitoksen hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisessä ja omasta työhyvinvoinnista huolehtimisessa.


Sisältö 

Orientoituminen monialaiseen ja moniammatilliseen työhön Yhteistyö ohjauksen verkostoissa

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaamista, verkosto-osaamista, kehittämisosaamista ja yhteiskuntaosaamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on kehittänyt moniammatillista työotettaan ja selkiyttänyt omaa rooliaan eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • on saanut valmiuksia toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yksilöiden ohjausprosessien eri vaiheissa, oppilaitoksen tai muun organisaation toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa.
  • on perehtynyt yhteistyötä ohjaaviin määräyksiin ja asiakirjoihin
  • on saanut näkökulmia omaan rooliinsa oppilaitoksen tai muun organisaation hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisessä ja omasta työhyvinvoinnista huolehtimisessa.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Ammatillisen kehittymisen ja työn määrittelyn osaaminen

  • Opiskelija osaa määritellä ja paikantaa ohjauksen tilanteissa jolloin siihen kohdistuu monenlaisia odotuksia ja muutostarpeita. 

Verkosto-osaaminen

  • Opiskelija osaa toimia monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
  • Opiskelija kykenee luomaan tarkoituksenmukaisia ohjauksen yhteistyöverkostoja. 

Kehittämisosaaminen

  • Opiskelija tunnistaa monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen oman ja yhteisönsä ohjaustoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisen kannalta. 

Yhteiskuntaosaaminen

  • Opiskelija tuntee ohjausta määrittävän lainsäädännön ja asiakirjat sekä kykenee arvioimaan niiden toteutumista käytännössä.

Oppimateriaalit

Koskela, S. 2013. ”Mie teen vaan oman työni”. Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Jyväskylän yliopisto. 

Nykänen, S. 2010. Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa: Matkalla verkostojohtamiseen? Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos: Tutkimuksia 25. 

Puukari, S., Lappalainen, K., Kuorelahti, M. 2017. (toim) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan verkkokurssina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä ja vertaistyöskentelyä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina ja se sisältää itsenäistä työskentelyä ja vertaistyöskentelyä.

Opetus