OHJA1300 Dialoginen ohjaussuhde ja vuorovaikutus (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Opintojaksolla tarkastellaan ohjaussuhteiden rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa (yksilö ja ryhmä) sekä käsitellään ohjausosaamisen kannalta keskeisiä työprosesseja, vuorovaikutustilanteita sekä viestintää. Tutkitaan, miten ohjaustilanteissa huomioidaan asiakkaiden moninaisuutta ja yksilöllisiä ohjaustarpeita. Lisäksi tarkastellaan, miten yksilön toimijuutta voidaan tukea dialogisen ohjaussuhteen rakentamisessa, jolla luodaan perusta erilaisille ohjausprosesseille. 


Sisältö 

Ohjaussuhde ja vuorovaikutus 

Dialogisuus ohjaussuhteen rakentamisen lähtökohtana

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ohjauksessa 

Vuorovaikutus ja dialogisuus digitaalisissa ympäristöissä

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ohjausosaamistaan, vuorovaikutus- sekä reflektio-osaamistaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa edistää dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa
  • kykenee arvioimaan ohjaustilanteita vuorovaikutuksen sekä ohjausprosessin sisällön ja rakenteen näkökulmista
  • tunnistaa ihmisten moninaisuutta ja huomioi sen erilaisissa ohjaustilanteissa.

Lisätietoja

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Ohjausosaaminen

  • Opiskelija osaa edistää dialogisen ohjaussuhteen rakentumista erilaisissa ohjaustilanteissa 

Vuorovaikutusosaaminen 

  • Opiskelija vahvistaa dialogista toimintaansa ohjaajana ja kehittää monikanavaisia ohjausvuorovaikutustaitojaan.
  • Opiskelija tunnistaa dialogisen ohjaussuhteen rakentamista edistäviä tekijöitä ja osaa hyödyntää niitä ohjausprosessin edistämisessä. 

Reflektio-osaaminen

  • Opiskelija osaa tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa erilaisissa ohjaussuhteissa ja - prosesseissa alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Oppimateriaalit

Egan, G. (2010) The skilled helper – A problem-management and opportunity-development approach to helping (9th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning. 

Nelson-Jones, R. 2011. Basic counselling skills: A helper's manual. Los Angeles: Sage. 

Onnismaa, J. 2011. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus. 

Pekkari, M. 2009. Tavoitteellinen ohjauskeskustelu. Hämeenlinna: Tammi. 

Sampson, J. P., Osborn, D. S., Bullock-Yowell, E., Lenz, J. G., Peterson, G. W., Reardon, R. C., Dozier, V. C., Leierer, S. J., Hayden, S. C. W., & Saunders, D. E. (2020). An introduction to CIP theory, research, and practice (Technical Report No. 62). Tallahassee, FL: Florida State University. http://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu%3A749259 

Ståhlberg, L. 2019. Pienryhmäohjaajan opas. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus