OHJA1200 Ohjauksen teoreettiset lähestymistavat (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ohjausteoreettista osaamistaan, ohjausosaamistaan sekä reflektio-osaamistaan.

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus 

Tällä opintojaksolla tarkastellaan keskeisiä ohjausalan teoreettisia lähestymistapoja ja opitaan arvioimaan niiden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta erilaisten asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä. 


Sisältö 

Ohjauksen keskeiset teoreettiset lähestymistavat


Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ohjausteoreettista osaamistaan, ohjausosaamistaan sekä reflektio-osaamistaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on jäsentänyt itselleen kokonaiskuvan keskeisistä ohjauksen teoreettisista lähestymistavoista
  • soveltaa ohjausteorioita eettisesti eri tilanteissa ja yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • tunnistaa ohjauksen teoreettisten lähestymistapojen rajoituksia ja kykenee yksilöitä hyödyntävällä tavalla yhdistämään aineksia eri lähestymistavoista.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Ohjausteoreettinen osaaminen

  • Opiskelija hahmottaa ohjauksen teoreettisten lähestymistapojen kokonaiskuvan. 
  • Opiskelija osaa soveltaa ohjauksen teoreettisia lähestymistapoja ohjaustyössä. 

Ohjausosaaminen

  • Opiskelija osaa kytkeä ohjauksen teoreettisten lähestymistapojen antia luontevaksi osaksi ohjaustyötään. 

Reflektio-osaaminen

  • Opiskelija kykenee kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan ohjauksen erilaisia teoreettisia lähestymistapoja. 

Oppimateriaalit

Arthur, N., Neault, R. & McMahon, M. 2019. Career theories and models at work: ideas for practice. Toronto, CERIC. 

Kauppila, P. A., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) 2015. Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. Itä-Suomen yliopisto. 

Mc Leod, J. 2013. An introduction to counselling (eri lähestymistapoja koskevat luvut). 5th ed. Maidenhead: Open University Press. (e-kirja).

Patton, W & McMahon, M. (2014). Career Development and Systems Theory. Rotterdam, The Netherlands: SensePublishers. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn. 

Opetus