OHJA1100 Ohjausprosessi ja ohjausmenetelmät (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista.

Kuvaus

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla perehdytään henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmäohjauksen prosessin toteuttamiseen monikanavaisesti erilaisissa ohjausympäristöissä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ohjausmenetelmiin sekä arvioidaan niiden toimivuutta yksilöllisissä ja yhteisöllisissä ohjausprosesseissa.


Sisältö

Erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien ohjaustarpeiden tunnistaminen.

Tavoitteellisten asiakaslähtöisten ohjausprosessien suunnittelu ja toteuttaminen 

Erilaisten monikanavaisten menetelmien soveltaminen yksilöllisissä ja yhteisöllisissä ohjausprosessissa

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla opiskelija kehittää ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa ohjausprosessien eri vaiheet
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia ohjausprosesseja asiakaslähtöisesti yksilöiden ja ryhmien kanssa
  • tuntee ohjauksen keskeiset työmuodot ja menetelmät sekä osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri ohjaustilanteissa ja konteksteissa
  • osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia menetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä prosesseissa
  • osaa analysoida ja arvioida ohjausprosesseja ja -menetelmiä, omia ammattikäytänteitään sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja

Arviointikriteerit 

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Ohjausosaaminen

  • Opiskelijaa osaa tunnistaa erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien ohjaustarpeet.
  • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia asiakaslähtöisiä ohjausprosesseja.
  • Opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää ja soveltaa erilaisia menetelmiä monikanavaisesti yksilöllisissä ja yhteisöllisissä prosesseissa.
  • Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti keskeisiä yksilö- ja pienryhmämenetelmiä. 

Vuorovaikutusosaaminen

  • Opiskelija osaa toimia vuorovaikutussuhteissa monikanavaisesti dialogitaitoja hyödyntäen

Oppimateriaalit

Amundson, N. 2003. Aktiivinen ohjaus - opas uraohjauksen ammattilaisille. Psykologien kustannus Oy. Helsinki (suom. Petri Auvinen). 

Peavy, V. R. 2006. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologien kustannus Oy. Helsinki 

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas: yhteistyössä kohti toimijuutta. 

Täydentävä/vaihtoehtoinen alan kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain koulutuksen toteutussuunnitelmassa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Arviointiperusteet:
Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja se perustuu lähipäivillä tapahtuvaan työskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn ja vertaistyöskentelyyn. 

Opetus