NKTA1002 Pelitutkimuksen menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan pelitutkimuksen keskeisiin analyysi- ja tutkimusmetodeihin.

Kuvaus

Perehdytään pelitutkimuksen omiin tutkimusmenetelmiin ja opiskelijan oman tieteenalan menetelmien soveltamiseen leikin ja pelaamisen tutkimuksessa. Empiiristen menetelmien lisäksi kurssilla käsitellään teoreettisia menetelmiä sekä näiden yhteyksiä. Menetelmiä arvioidaan suhteessa erilaisiin tutkimustavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät pelitutkimuksen menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä omaan tutkimukseensa.

Oppimateriaalit

Lankoski & Björk, Game Research Methods (2015). Available online:
http://press.etc.cmu.edu/files/Game-Research-Methods_Lankoski-Bjork-etal-web.pdf
Additional reading announced by the lecturer.

Kirjallisuus

  • Lankoski & Björk (eds.) Game Research Methods: An Overview. 2015.
  • Lankoski & Holopainen (eds.). Game Design Research: An Introduction to Theory & Practice. 2017.
  • Fernandez-Vara: Introduction to Game Analysis. 2014.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennoidaan lukuvuosina 2020-2021 ja 2022-2023. Lukuvuonna 2021-2022 suoritustapana vain essee.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Esseetä varten luettavasta kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa viimeistään kuukautta ennen palautusta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen opetukseen, tehtävät
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Essee
Suorituskieli:
englanti, suomi
Oppimateriaalit:
Esseetä varten luettavasta kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa viimeistään kuukautta ennen palautusta.
Ei julkaistua opetusta