MUTY2003 Musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikkiterapian perusmenetelmiin perustuvia työpajoja. Tietoa ja käytännön harjoittelua musiikki- ja taideilmaisun mahdollisuuksista tuottaa terapeuttista työskentelyä hyödyntävää informaatiota. Esimerkkejä ja harjoituksia musiikkiterapian kliinisestä arvioinnista ja seurannasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää musiikkiterapian perusmenetelmien käyttötapoja, tavoitteita ja vaikutusmekanismeja omakohtaiseen, kokemukselliseen oppimiseen perustuen

- hahmottaa musiikki- ja taideilmaisun mahdollisuuksia informaation lähteenä, terapian soveltuvuuden arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa sekä muutosprosessien seurannan (kliininen arviointi ja seuranta) välineenä

Oppimateriaalit

Kirjallisuus soveltuvin osin sekä opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Kirjallisuus

  • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition. Luku 3: Selected Music Therapy Models and Interventions.
  • Jacobsen SL, Waldon EG, Gattino Gustavo (eds.) (2019). Music therapy assessment: Theory, research, and application. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja työpajoihin (vähintään 80%) sekä hyväksytty reflektio/oppimispäiväkirja ja oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus