MUTY2002 Taideterapioiden teoreettinen tausta ja viitekehykset (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapian teoreettisia lähtökohtia. Taideterapian oma teorianmuodostus sekä suhde psykologisiin teorioihin, kuntoutukseen ja psykoterapiaan. Taideterapian kohderyhmien ja taustateoreettisen ajattelun välinen suhde.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa taideterapioiden (tällä kurssilla pääasiassa musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapian) keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat ja suhteen eri psykologisiin teorioihin

- ymmärtää taideterapian kliinisen toiminnan ja sen taustalla olevien teoreettisen oletusten välisiä suhteita

- ymmärtää taideterapian eri soveltamisalojen – esim. erilaiset diagnostiset kohderyhmät, eri ikäryhmät, taideterapia kuntoutuksena vs. taideterapia psykoterapiana –vaikutuksen teoreettiseen viitekehykseen

Oppimateriaalit

Mainittu kirjallisuus sekä ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Kirjallisuus

  • Bruscia KE. Defining music therapy. 3rd ed. Barcelona Publishers; 2014.
  • Payne H. (Ed.) (2006). Dance Movement therapy. Theory, Research and Practice. New York: Routledge.
  • Rubin, J. (Ed.) (2017). The approaches to art therapy: Theory and technique. New York: Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja lukupiirityöskentelyyn (vähintään 80%), annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä kirjallisten töiden reflektio ryhmässä hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Annettujen oppimistehtävien suorittaminen kirjallisuuden perusteella hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta