MUTY2001 Taideterapiat hoito-, kuntoutus- ja terapiamuotona (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Taideterapioiden asemoituminen osana suomalaista hoito-, kuntoutus- ja terapiakontekstia. Taideterapioiden menetelmiä, käytänteitä ja tyypillisiä asiakasryhmiä. Esimerkkejä taideterapiatutkimuksen tyypeistä ja keskeisistä tuloksista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa taideterapiat osana suomalaista hoito-, kuntoutus- ja terapiakontekstia painottuen musiikki-, tanssi-liike- ja kuvataideterapiaan

- ymmärtää taideterapioiden olemuksen ammatillisena toimintana kliinisten käytäntöjen, tyypillisten asiakaskohderyhmien sekä koulutuksen ja tutkimustoiminnan näkökulmista

- osaa määritellä kurssilla käsiteltyjen taideterapiamuotojen yhteisiä piirteitä ja eroavaisuuksia sekä taiteen potentiaaleja hyvinvoinnin tukemisessa

Oppimateriaalit

Mainittu kirjallisuus sekä ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Kirjallisuus

  • Erkkilä J, Ala-Ruona E, Punkanen M, Fachner J. Creativity in improvisational, psychodynamic music therapy. In: Hargreaves D, Miell D, MacDonald R, eds. Musical imaginations. Oxford: Oxford University Press; 2012:414-426.
  • Payne H. (Ed.) Essentials of Dance Movement Psychotherapy. New York: Routledge; 2017.
  • Punkanen M, Saarikallio S, Leinonen O, Forsblom A, Kulju K, Luck G. Emotions in Motion: Depression in Dance-Movement and Dance-Movement in Treatment of Depression. In: Karkou V, Oliver S, Lycouris S, eds. The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing. New York: Oxford University Press; 2017:839-862.
  • Lindahl-Jacobsen SL, Nygaard Pedersen I, Bonde LO, (eds.) (2019). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Theory, Clinical Practice, Research and Training. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 2nd edition.
  • Malchiodi, C. (Ed.) (2012). Taideterapian käsikirja. Jyväskylä: Unipress.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirjan suorittaminen hyväksytysti. Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Annetun oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen kirjallisuuden perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja oppimispäiväkirja (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Kirjallisuus ja oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta