MKAP2003 Musiikinopetuksen työvälineitä (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Musiikinteoriaa, musiikin kirjoittamisharjoituksia, musiikkiteknologiaan perehtymistä. Analyyttista kuuntelua ja kuunteluun liittyviä harjoituksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee musiikin teorian käsitteistöä sekä hallitsee hahmottamisen ja kirjoittamisen kannalta keskeisen teoriasisällön

- hallitsee musiikin kirjoittamisen perusteet, menetelmiä ja työkaluja

- osaa tunnistaa ja analysoida eri tyylejä ja aikakausia edustavaa musiikkia opintojaksolla käytävän kuuntelumateriaalin pohjalta

- osaa ilmaista musiikkia kehollaan ja käyttää musiikkiliikuntaa oppimismenetelmänä.

Lisätietoja

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallisten tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti mukaan lukien itse- ja vertaisarviointi mahdollisuuksien mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Teoria/Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Notaatio ja kirjoittamisen perusteet/Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Hahmottamisen teknologiat/Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Musiikkiliikunta ja kuuntelukasvatus/Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus