LYTP1005 Liikuntapolitiikka ja -hallinto (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan politiikan ja hallinnon käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Luennoilla käsitellään liikuntapolitiikan ja -hallinnon ajankohtaisia sisältöjä, tavoitteita, rakenteita ja lainsäädäntöä. Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän julkista rahoitusta tarkastellaan esimerkkien kautta osana toteutettavaa liikuntapolitiikkaa.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen. Kirjatentti. Luennoille annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen.

Avoimessa yliopistossa opintojakso suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä tehden oppimistehtäviä ja verkkotentti, jossa tentitään sekä opintojakson kirjallisuus että muu opetusmateriaali.

Arviointi

Opintojakson arvosana koostuu kolmesta osa-alueesta, joita painotetaan opintopistemäärän mukaisesti: Luennot ja luentotentti (2 op), kirjatentti (2 op) ja kirjalliset tehtävät (1 op).

Avoimessa yliopistossa opintojakson arvosana määräytyy verkkotentissä tentittävän opetusmateriaalin (50 %) ja kirjallisuuden (50 %) arvosanojen perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa politiikan ja hallinnon tutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaa soveltaa niitä liikunnan ja urheilun yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. 

- hallitsee liikuntapolitiikan ja –hallinnon rakenteet ja sisällöt suomalaisessa yhteiskunnassa. 

- tunnistaa liikuntapolitiikan toimintamekanismit ja ymmärtää ajankohtaisten liikuntapoliittisten tavoitteiden merkityksen liikuntahallinnossa ja yhteiskunnassa. 

- tuntee julkisen lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteet liikuntakulttuurissa.

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

Heywood, Andrew. 2019. Politics. (5th edition). Red Globe Press. (osin, tarkat sivut ilmoitetaan vuosittaisella kurssitoteutuksella)

Kulla, H. 2018. Hallintomenettelyn perusteet. Helsinki: Alma Talent. (osin, tarkat sivut ilmoitetaan vuosittaisella kurssitoteutuksella)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja luentotentti (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Opetus

x

Kirjalliset tehtävät (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennoille annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen.

Opetus

x

Kirjatentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus