LYTP1004 Muuttuvat liikkumisympäristöt (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla annetaan perustiedot liikkumisympäristöistä ja niiden historiallisesta kehityksestä, joiden käsittelyssä hyödynnetään tilan sosiologian, kaupunkisosiologian sekä suunnittelumaantieteen käsitteitä (mm. tasa-arvo, valta, osallisuus, omistajuus). Liikkumisympäristöjen teoreettista haltuunottoa konkretisoidaan käytännön harjoitusten avulla. Liikuntapaikat.fi -järjestelmän avulla tutustutaan liikkumisympäristöihin ja niiden omistussuhteisiin.

Suoritustavat

Tutkinto-opiskelijat: Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia), luennoilta saatavien tehtävien tekeminen, luento- ja kirjatentti. 

Sivuaineopiskelijat: Kirjallinen tehtävä.

Avoimen yliopiston opiskelijat: oppimistehtävät ja verkkotentti Moodle-oppimisympäristössä

Arviointi

Tutkinto-opiskelijat: Kurssin arvosanassa painotetaan yhtä paljon kolmea arviointikohdetta: Luentotenttiä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttiä. 

Sivuaineopiskelijat: Kirjallinen tehtävä 100 %.

Avoimen yliopiston opiskelijat: Verkkotentti 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää liikkumisympäristöt sosiaalisina konstruktioina

- tietää keskeiset liikkumisympäristöt ja niitä toteuttavat tahot

- tuntee liikkumisympäristöjen kehittymisen 1900- luvulta alkaen

- tuntee liikkumisympäristöihin vaikuttavat säädökset ja periaatteet

- tuntee liikkumisympäristöiden toteuttamiseen liittyvät osallistumisen ja tasa-arvon periaatteet

- ymmärtää liikkumisympäristöjen merkityksen hyvinvoinnin kannalta

- tunnistaa yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksen liikkumisympäristöihin

Oppimateriaalit

LYT:n tutkinto-opiskelijoiden tenttikirjallisuus:

Hasanen, E. 2017. "Me ollaan koko ajan liikkeessä": tutkimus nuorten omaehtoisen liikkumisen muodoista ja merkityksistä tilan kehyksissä. (Sivut 11-55, 113-119, 162-218, yht. 106 s.) Studies in sport, physical education and health 261. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7204-2

Sivuaineopiskelijoiden ja avoimen yliopiston opiskelijoiden lähdekirjallisuus:

Kokkonen, J. 2010 Valtio liikuntarakentamisen linjaajana. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 165. (400 s.)

Hasanen, E. 2017. "Me ollaan koko ajan liikkeessä": tutkimus nuorten omaehtoisen liikkumisen muodoista ja merkityksistä tilan kehyksissä. (Sivut 11-55, yht. 44 s.) Studies in sport, physical education and health 261. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7204-2.

Soudunsaari, Leena & Hentilä, Helka-Liisa. 2018. Liikunnan edistäminen kunnissa: Hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa. Oulun yliopisto, arkkitehtuuri B1. Oulu. (14 s.) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1806-9

Hentilä, Helka-Liisa & Miettinen, Jenny. 2012. Kaavoituksen avulla parempi liikuntaympäristö – ohjeita osallistumiseen. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. Julkaisu C140. Oulu. (Sivut 1-7, yht. 7 s.) http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/liikuntakaavoitus_150dpi.pdf

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Tämä suoritusvaihtoehto vain tutkinto-opiskelijoille
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tämä suoritusvaihtoehto vain sivuaineopiskelijoille
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia).

Opetus

x

Kirjalliset tehtävät (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennoilta saatavien tehtävien tekeminen.

Opetus

x

Kirjatentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Sivuaineopiskelijoiden kirjallinen tehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirjallinen tehtävä

Opetus