LYTP002 Liikunta yhteiskunnassa (1–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan liikuntaa ja urheilua yhteiskunnallisena ilmiönä perehtymällä liikunnan yhteiskuntatutkimuksen keskeisiin käsitteisiin. Keskeisimpiä kiinnostuksen kohteita ovat liikuntakulttuurin muutos ja liikkumisen sosialisaatio. Liikuntakulttuurin muutosta jäljitetään ensisijaisesti liikunnan kansalaistoimintojen, liikuntapalvelujen muotoutumisen ja liikuntasuunnittelun näkökulmista, julkisen, yksityisen ja kansalaistoimintojen muodostamana suhdekokonaisuutena. Liikkumisen sosialisaatiota käsitellään monipuolisesti, muun muassa liikuntaan osallistumisen ja osallistumisen eri muotojen sekä liikkumisympäristöjen ja liikunnan ympäristöhaasteiden muodossa.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (28 t) ja itsenäistä työskentelyä. Luentojen sekä Itkosen & Laineen toimittaman teoksen tenttiminen luentotentissä ja Kokkosen teoksen tenttiminen yleisinä tenttipäivinä.

Arviointiperusteet

Luentotentti 60 %, kirjatentti 40 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan
- ymmärtävän liikkumisen yhteiskunnallisena ilmiönä
- tuntevan liikunnan yhteiskuntatutkimuksen peruskäsitteet
- hahmottavan kansallisen liikuntakulttuurin kolmen sektorin (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon

Lisätietoja

syyslukukausi

LPE: Kurssin laajuudesta 3 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LYTP501 Liikunta yhteiskunnassa).

Kirjallisuus

  • Itkonen, H. & Laine, A. (toim.) 2015. Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 978-951-39-6082-7
  • Kokkonen, J. 2013. Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Suomen Urheilumuseosäätiö. (258 s.); ISBN: 978-952-6644-02-8

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta