LUMO1020 Luonnontieteellisen ja matemaattisen osaamisen kehittyminen kasvatus- ja koulupolun varrella (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Opettajan ydinosaamisalueet: Pedagoginen osaaminen, tieteellinen osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen.

  • Matemaattisen ja luonnontieteellisen osaamisen kehittyminen esiopetuksesta toiselle asteelle. Tutustuminen eri-ikäisten oppimisesta ja opettamisesta tehtyihin tutkimusartikkeleihin. Eri-ikäisten matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen observointi. Eri luokka-asteiden matematiikan ja luonnontieteiden opettajien haastattelut.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:


  • Tuntee sekä matemaattisen että luonnontieteellisen osaamisen kehittymisen vaiheita esiopetuksesta toiselle asteelle
  • Osaa eritellä eri luokka-asteilla opiskeltavien sisältöjen ja taitojen yhteyksiä sekä tarkastella oppimista jatkumona
  • Ymmärtää sekä matematiikan että luonnontieteiden oppimisen ja opettamisen painopisteet esiopetuksesta toiselle asteelle
  • Tietää millaisia siirtymiä matematiikan ja luonnontieteiden oppiminen sisältää ja millaisia oppimisen haasteita näihin sisältyy
  • Osaa käyttää tutkimustietoa matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen suunnittelun tukena

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarkoitettu vain LuMO-aineenopettajaopiskelijoille sekä LuMO-kotiryhmässä opiskelleille luokanopettajaopiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Suoritettuina tai parhaillaan käynnissä olevina:
  • POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus

  • POMM1063 Matematiikan pedagogiikka

Oppimateriaalit

Tarkempi oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opintojakson opetukseen ja tapahtumiin sekä opintojaksolla ilmoitettavien tehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetuksen alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus