LUMO1010 Tutkiva luonnontieteiden ja matematiikan oppiminen sekä opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Opettajan ydinosaamisalueet: Pedagoginen osaaminen, tieteellinen osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen.

  • Tutkimuksellisen luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Opetuksen sopeuttaminen oppilaiden ikään ja taitoihin. Tutkimukselliseen luonnontieteiden ja matematiikan oppimiseen ja opettamiseen sekä opettaja-oppilasvuorovaikutukseen liittyviin tutkimusartikkeleihin tutustuminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia ja eri-ikäisille sopivia matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyviä tutkimuksellisia oppimistilanteita

  • Tuntee ja osaa soveltaa erilaisia keinoja motivoida oppilaita opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä
  • Osaa eritellä erilaisia opettaja-oppilasvuorovaikutuksen muotoja oppimisen tukemiseksi ja tarkastella niiden seurauksia.

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarkoitettu vain LuMO-aineenopettajaopiskelijoille sekä LuMO-kotiryhmässä opiskelleille luokanopettajaopiskelijoille.

Esitietojen kuvaus

Suoritettuina ja parhaillaan käynnissä olevina:

  • POMM1063 Matematiikan pedagogiikka
  • POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson opetuksen alkaessa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen opintojakson opetukseen ja tapaamisiin sekä vaadittavien tehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson opetuksen alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus