LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mistä fyysinen hyvinvointi koostuu ja voiko sitä mitata? Opi tutkitun tiedon valossa hyödyntämään mittaritietoa hyvinvoinnin tai kunnon edistämisessä.

Kuvaus

Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso rakentuu kolmen mitattavissa olevan, hyvinvointiin yhteydessä olevan pääteeman ympärille:

Fyysinen kunto:

  • fyysisen kunnon osa-alueet, kestävyyskunnon arviointi, hapenottokyvyn mittaaminen, voimaharjoittelun seuranta

Fyysinen aktiivisuus

  • liikkumisen suositukset, liikkumisen mittaaminen, liikunnan rasittavuus, energiankulutus

Kuormittuminen ja palautuminen

  • harjoittelun perusperiaatteet, palautuminen ja sykevälivaihtelu, autonominen hermosto, uni, ravitsemus

Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen JYU Online Courses -oppimisympäristössä. Opintosuoritus edellyttää monivalintatenttien tekemistä ja keskustelualueille osallistumista.


Arviointiperusteet
Tenttien hyväksytty suorittaminen ja keskustelualueille osallistuminen kurssialustalla ilmoitettavan ohjeistuksen mukaisesti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujien, kuten fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, unen ja palautumisen mittausperiaatteet ja mittaustarkkuuden
  • tulkita hyvinvointimittareista saatavaa tietoa
  • soveltaa mittareista saatavaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätietoja

Opintojakso on suoritettavissa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa maksuttomana verkkokurssina (MOOC, Massive Open Online Course) JYU Online Courses -alustalla (https://onlinecourses.jyu.fi/course/view.php?id=38)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Tämä LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto vaaditaan esitiedoksi LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojaksolle.
Arviointiperusteet:
MOOC-kurssi, Tenttien hyväksytty suorittaminen ja keskustelualueille osallistuminen kurssialustalla ilmoitettavan ohjeistuksen mukaisesti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Tenttien hyväksytty suorittaminen ja keskustelualueille osallistuminen kurssialustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu JYU Online Courses -oppimisympäristössä, monivalintatenttien tekeminen ja keskustelualueille osallistuminen

Opetus