LTKY2000 Väestön liikuntakäyttäytyminen (integr.) (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan väestön liikuntakäyttäytymistä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisenä tarkastelun kohteena on se, miten suomalaiset liikkuvat ja miten liikuntakulttuuri muotoutuu Suomessa yhteiskunnan eri sektoreilla. Lisäksi opintojaksolla perehdytään monitieteisesti liikunnan ja urheilun keskeisiin käsitteisiin sekä käydään läpi liikuntasuositukset ja niiden terveysperusteet.

Suoritustavat:

Osallistuminen luennoille (32 t) (2 op) ja itsenäistä työskentelyä (orientoiva tehtävä, luentopäiväkirja) (2 op) sekä ryhmätentti (1 op)

Arviointiperusteet:

Ryhmätentti 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee liikunnan ja urheilun peruskäsitteet liikunta- ja terveystieteiden näkökulmista.
  • tuntee liikuntasuositukset ja niiden terveysperusteet eri ikäisille sekä sovellukset erityisryhmille.
  • tietää liikuntakäyttäytymisen ja urheilun trendit eri ikäisillä ja eri väestöryhmissä.
  • hahmottaa kansallisen liikuntakulttuurin kehityksen sekä eri yhteiskuntasektorien (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon.

Lisätietoja

Tämä on pedagogisiin opintoihin integroituva opintojakso.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit sekä muu luennolla jaettava materiaali

Suoritustavat

Ei suoritustapoja