LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
  • osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
  • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
  • osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
  • osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita 

Oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/opiskelu/kirjoitusohjeet/tuula_tutkija/view

Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa ja vilppitapausten käsittely: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opintoja-ohjaavat-saadokset/vilppitapausten-kasittely

Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut:
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/turnitin

Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet

Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Perus-IT-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op) 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
1. vuosi, kevätlukukausi. Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia), harjoituksiin (6 tuntia) sekä kirjaston tiedonhakuharjoituksiin (2 tuntia). Seminaarityön laatiminen tiedekunnan kirjoitusohjeiden mukaisesti.
Arviointiperusteet:
Harjoitusten hyväksytty suorittaminen, seminaarityö
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus