LTKV1001 Kestävästi liikkeelle! (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2023-2024

Kuvaus

Kestävästi Liikkeelle! - kurssilla opitaan, kuinka liikuntaa voidaan käyttää välineenä kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamiseen ja kuinka tavoitteet toimeenpannaan käytäntöön liikunta-alalla.

Sisältönä on verkkokurssi, jossa on viisi eri oppimismoduulia ja niihin liittyviä reflektiotehtäviä. Verkkokurssi opiskellaan itsenäisesti. Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe pitää 4 h mittaisen työpajan, jolle osallistuminen on edellytyksenä kurssin suorittamiselle. Työpajassa verkkokurssin aiheisiin syvennytään lisää ja visioidaan toivottavia ja kestäviä tulevaisuuden kuvia liikunnalle ja urheilulle.

Verkkokurssin ja työpajan suoritettuaan opiskelija saa kestävän kehityksen osaamistodistuksen.

Verkkokurssi perustuu uudistavaan oppimiseen (Transformational Learning Theory). Uudistavan oppimisen tarkoituksena on uudistaa käsityksiämme ihmisenä olemisesta sekä suhteestamme ympäröivään todellisuuteen. Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja ylikulutus koskettavat kaikkia aloja ja tarvitsevat systeemitasolla tapahtuvia muutoksia. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat liikunta-alan haasteita ja kuinka toimintaa voidaan kehittää kestäväksi.

Verkkokurssissa tarkastellaan liikuntaan ja urheiluun linkittyviä Agenda2030-tavoitteita Suomen kehityspolitiikan neljän läpileikkaavan teeman kautta: 1. sukupuolten tasa-arvon, 2. yhdenvertaisuuden, 3. ilmastokestävän & vähäpäästöisen kehityksen sekä, 4.ympäristön suojelun & luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kautta. Kurssin viides oppimismoduuli käsittelee laajemmin liikunnan kautta tapahtuvaa kehitysyhteistyötä, ja kuinka sitä toteutetaan Suomen kehityspoliittisten päätavoitealueiden ja ihmisoikeusperustaisuuden kautta. Lisäksi tuodaan esiin, miten liikunta-alan toimijat voivat yritys- ja järjestöyhteistyöllä tuottaa ja edistää positiivisia kehitysvaikutuksia. Nämä teemat muodostavat kurssin viisi oppimismoduulia, joista tehdään myös reflektiotehtävät.


Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, reflektiotehtävät (5 kpl) ja lähiopetuksena pidettävä työpaja (4h).

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • on omaksunut kestävään kehitykseen liittyviä työelämätaitoja
  • ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvät haasteet liikunta-alalla ja niiden linkittymisen globaaleihin kehitysongelmiin ja osaa soveltaa tietojaan liikunnan asiantuntijatyössä
  • on harjoitellut sitä, kuinka puuttua sekä vaikuttaa niihin positiivisesti niin yksityishenkilönä, alan ammattilaisena kuin osana liikunta-alan yhteisöjä
  • osaa linkittää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet kurssin teemoihin ja kykenee suunnittelemaan toimintaansa siten, että pystyy edistämään tavoitteita konkreettisesti liikunta-alalla
  • kykenee arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti, jotta toiminnan muutos kestävää kehitystä kohden mahdollistuu.

Lisätietoja

Kurssin opetuksesta vastaa Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
<p>Verkkokurssin viiteen oppimismoduuliin kuuluu viisi reflektiotehtävää, jotka palautetaan sähköpostitse kurssista vastaavalle LiiKen toimihenkilölle. Tehtävien (5 kpl) palautus ja hyväksyttävä toteutus sekä työpajaan osallistuminen ovat vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.<br></p>
Suorituskieli:
suomi

Opetus