LTKP1000 Toiminnallinen anatomia (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi perehdyttää tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan, liikkeen syntyyn ja voimantuoton perusteisiin.

Kuvaus

Sisältö

 • Anatominen terminologia

 • Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja perustoiminta: Yleinen luuoppi, niveloppi ja lihasoppi kehon osittain: kallo, selkäranka, rintakehä, hartiarengas, yläraaja, lantio, alaraaja.

 • Hermolihasjärjestelmän kinesiologia: Keskus- ja ääreishermoston rakenne, lihasten rakenne, lihasten aktivointi- ja supistusmekanismit, hermolihasliitos ja lihasten perifeerinen hermotus sekä liikemekaniikan ja voimantuoton perusteet

 • Biomekaniikka: Lihastyötavat, Tasapainon säätely ja siihen vaikuttavat tekijät, kävelyn ja muiden perusliikkeiden arviointi

Suoritustavat

Luennot 35 t

Harjoitukset 10 t

Itseopiskelu 55 t

Arviointiperusteet

Luentotentit 50% + 50%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee keskeisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän terminologian

 • osaa kuvailla liikkumiseen keskeisesti liittyvien lihasten ja nivelten rakenteen ja toiminnan

 • osaa palpoimalla tunnistaa kehon tärkeimmät anatomiset rakenteet

 • osaa nimetä tavallisimmissa liikkeissä toimivat lihakset ja ymmärtää erilaisten lihastyötapojen roolin liikkeiden eri vaiheissa

 • osaa nimetä hermolihasjärjestelmän perusrakenteet ja toiminnan

 • kuvailla lihaksen aktivointi- ja supistumismekanismit

 • selittää voimantuottoon vaikuttavia lihasmekaanisia ja hermostollisia tekijöitä

 • hallitsee tasapainon säätelyyn liittyvät mekanismit

Lisätietoja

Syksyn kurssi 1-2 periodi

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus

Kurssilla jaettava tai ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus

 • Platzer, W. 2014. Color Atlas of Human Anatomy Locomotor System, Vol. 1. 7th edition. Stuttgart, Germany: Georg Thieme Verlag (ss. 2, 8-33, 36-173, 186-267 ja 276-295) (264 s.) Kauranen, Nurkka 2010. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille (kpl 3-4, s. 55-253).
 • Natunen, P. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (Osat 1 & 2). Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014.
 • Tukimateriaali: Visible Body, Muscle Premium & muut nettipohjaiset anatomian opiskelumateriaalit (www. getbodysmart.com ym.).

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, harjoitukset ja tentit (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus