LPSA1005 Liikunnan kehityspsykologia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mitä on liikunnan kehityspsykologia? Mitä hyötyä sen tuntemisesta on liikunnassa ja urheilussa?

Kuvaus

Liikunnan psykologiset edellytykset, esteet ja asenteet eri ikäkausina ja elämän siirtymävaiheissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee liikunnan kehityspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia
  • tiedostaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä erityiskysymyksiä elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa kuvata ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology. (596 s.)

2. Artikkelilähteitä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja tutkimuksesta

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta