LPSA1004 Johtajuus ja vastuunotto liikunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Miten johtaa vastuullisesti? Miten opettaa ihmisiä kantamaan vastuuta itsestään ja toisistaan liikunnan avulla?

Kuvaus

Vastuuntuntoisuuden menetelmät, vastuullinen johtajuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää johtajuuden käsitteitä ja eettisiä periaatteita liikunnassa

- ymmärtää Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin

- osaa arvioida vastuunottoa ja johtajuutta liikuntaympäristössä

- osaa tukea vastuunottoa ja johtajuutta liikunnassa

Esitietojen kuvaus

Liikuntapsykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

1. Lintunen, T. & Toivonen, H.-M. 2015. Hellisonin malli rakentaa elämäntaitoja ja hyvinvointia liikunnan avulla. Liikunta ja Tiede 52 (4), 37-40. (4 s.)

2. Hellison, D. 2011. Teaching personal and social responsibility through physical activity. 3. painos. Champaign, IL: Human Kinetics. (208 s.)

3. Hemphill, M. A., Gordon, B. & Wright, P. M. 2019. Sports as a passport to success: Life skill integration in a positive youth development program. Physical Education and Sport Pedagogy 24 (4), 390-401. (12 s.)

4. Gordon, B. & Doyle, S. 2015. Teaching personal and social responsibility and transfer of learning. Opportunities and challenges for teachers and coaches. Journal of Teaching in Physical Education 34 (1), 152-161. (10 s.)

5. Grange, P. 2014. Ethical leaderhip in sport. What’s your ENDgame? Ebookcentral. (e-kirja, 141 s.)

6. Rovio, E., Lintunen, T. & Salmi, O. 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 253-329. (77 s.)

7. Papaioannou, A. G. & Hackfort, D. 2014. Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge, 529-543, 571-601. (46 s.)

8. Carron, A. V. & Eys, M. A. 2012. Group Dynamics in Sport. 4. Painos. Morgantown, WV: Fitness Information Technology, 227-256. (30 s.)

9. Loughead, T. M. & Bloom, G. A. 2016. Coach and athlete leadership in sport. Teoksessa R. J. Schinke, K. R. McGannon, & B. Smith (toim.) Routledge international handbook of sport psychology. Dawsonera eBook Collection, 483-493. (e-kirja, 11 s.)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100% tai oppimistehtävä 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus