LPEY005 Tieteellisen toiminnan perusteet (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tieteenfilosofia ja sen perustehtävät
Tieteellisen selittämisen ja ymmärtämisen peruskysymyksiä
Kausaalisuus, lainalaisuudet ja kausaalinen selittäminen
Mitä ovat tieteelliset teoriat
Tieteen kehitys ja edistyminen
Tieteellisen ihmiskuvan vahvuuksia ja heikkouksia
Liikunta- ja terveystieteet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
Johdatus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen
Johdatus tutkimuksen eettisten periaatteisiin

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja 8–10 liuskan (1,5 riviväli) esseetehtävän laatiminen. Essee laaditaan sekä luentoja että kurssin oheiskirjallisuutta hyödyntäen ja sen laadinnassa noudatetaan luennoilla annettavaa tieteellisen kirjoittamisen ohjeistoa.

Arviointiperusteet

Esseetehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää erilaisten tieteenfilosofioiden perusteita ja vaikutuksia.
  • ymmärtää metodisten ratkaisujen edellytyksiä ja rajoituksia.
  • hahmottaa tiedettä kokonaisuutena.
  • osaa pohtia kriittisesti tieteen mahdollisuuksia ja heikkouksia.
  • on tutustunut tutkimusetiikan periaatteisiin.

Lisätietoja

syyslukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEY002 Tieteellisen toiminnan perusteet -jakson yhteydessä.

Oppimateriaalit

Alanen, P. 1989. Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki:
Helsinki: Gaudeamus. (178 s.).
Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. 1986. Johdatus tieteellisen ajatteluun. Helsinki: Helsingin yliopisto. (102 s.).
Kaakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (230 s.).
Ketonen, O. 1976. Se pyörii sittenkin: tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo: WSOY. (201 s.).
Lindholm, S. 1980. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (235 s.).
Niiniluoto, I. 1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava. (314 s.).
Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (176 s.).
Turunen, K. E. 1987. Ihminen ja tiede. Tieteellisen toiminnan perusteita. Jyväskylä: Atena kustannus. (97 s.).
Wilenius, R. 1987. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Atena kustannus. (155 s.).
von Wright, G. H. 1987/1995. Tiede ja ihmisjärki: Suunnistusyritys.
Helsinki: Otava. (144 s.).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta