LPET1001 Lasten tanssin opetusharjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lastentanssituntien suunnittelu ja toteuttaminen itse valitulle, kurssin vastuuhenkilön hyväksymälle ryhmälle. Opiskelija voi koota ryhmän myös itse.

Opetettavia ryhmiä tulee olla 1-3, joille opetetaan yhteensä 20 tuntia.

Lastentanssituntien havainnointi 4 tuntia.


Suoritustavat:

Henkilökohtaisen oppimistavoitesuunnitelman tekeminen kurssin alussa, kurssin lopussa itsearviointi tavoitteiden toteutumisesta.

Lasten tanssituntien havainnointi: 4 tuntia.

Opetusharjoitusten pitäminen: 20 tuntia.

Oppimateriaalin työstäminen kirjallisuutta tai lähdeaineistoa hyödyntäen (esim. kirjallisena tai videomateriaalina).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee lasten tanssikasvatukseen liittyviä erityispiirteitä
  • osaa huomioida kehollisuuden ja kehotietoisuuden merkityksen lasten tanssikasvatuksessa
  • osaa tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tanssin avulla
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsille suunnattua tanssikasvatusta
  • osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ja on kehittänyt vuorovaikutus- ja opetusviestintätaitojaan tarkoituksenmukaisesti

Lisätietoja

Opiskelija on itse vastuussa opetusryhmän hankkimisesta. Opetusharjoittelu suoritetaan yhden lukuvuoden aikana.

Esitietojen kuvaus

LPET1006 Tasapainoa tanssista -opintojaksosta vähintään 2 op suoritettuna

Oppimateriaalit

Oheismateriaali:

Bond, K. E. & Stinson, S. W. 2000. ”‘I Feel Like I’m Going to Take off!’ Young people’s experiences of the superordinary in dance.” Dance Research Journal

32 (2), 52–87. (35 s.)

Kivelä-Taskinen, E. & Setälä, H. 2006. Rytmikylpy. Helsinki: Kultanuotti. (224 s.)

Pönkkö, A. & Sääkslahti, A. 2017. Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Jyväskylä: PS-kustannus, 486–454. (19 s.)

Speth, M. 2006. Dance Spetters II: motive for motion. Translation C. Bindels & J. Bell. Maastricht: Speth. (157 s.)

Sääkslahti, A. 2018. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus. (271 s.)

Opetus-ja kulttuuriministeriö. 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus-ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. (44s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Henkilökohtaisen oppimistavoitesuunnitelman tekeminen kurssin alussa, kurssin lopussa itsearviointi tavoitteiden toteutumisesta. Lasten tanssituntien havainnointi 4 tuntia. Opetusharjoitusten pitäminen 20 tuntia. Oppimateriaalin työstäminen kirjallisuutta tai lähdeaineistoa hyödyntäen (esim. kirjallisena tai videomateriaalina).
Arviointiperusteet:
Kurssiin kuuluvien tehtävien hyväksytty suorittaminen yhden lukuvuoden aikana.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta