LPET014 Tanssin vertaisopetus (2–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssin vastuuhenkilön kanssa sovitun tanssikurssin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kurssi pidetään tanssipedagogiikan erikoistumisopintoihin osallistuville opiskelijoille ilta-aikaan, mahdollista on myös opettaa liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoita päiväaikaan. Vertaisopettajia rohkaistaan uuden etsimiseen ja erilaisten toimintatapojen kokeiluun.


Suoritustapa:

Vertaisopettajan kontaktiopetusta 12 tuntia/2 op.

Opettaja suunnittelee ja arvioi opetusryhmälleen tehtäviä, kuten kurssin aikana toteutettavia havainnointi-, kirjallisia, pieniä opetustehtäviä tai oppimateriaalin toteuttamista esim. videomateriaalina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa opettaa tanssia huomioiden oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
  • syventää ymmärrystään kehollisuudesta ja kehotietoisuudesta tanssikasvatuksessa
  • osaa opettaa tanssia sekä fyysisistä että kokemuksellisista lähtökohdista
  • osaa soveltaa tanssin sisältöjä ja on kehittänyt vuorovaikutus- ja opetusviestintätaitojaan tarkoituksenmukaisesti tanssikasvatuksessa
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tanssikurssin erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen
  • osaa pohtia vertaisopettajuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Esitietojen kuvaus

Tasapainoa tanssista –opintojaksosta vähintään 2 op suoritettuna

Oppimateriaalit

Kauppila, H. 2012. Avoimena aukikiertoon. Opettajan näkökulma kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan baletinopetuksessa. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Acta Scenica 30. (192 s.)

Nurmi, A­M. & Kokkonen, M. 2015. Peers as teachers in physical education hip hop classes in Finnish high school. Journal of Education and Training Studies 3 (3), 23–32. (10 s.)

Rouhiainen, L. 2008. Somatic dance as a means of cultivating ethically embodied subjects. Research in Dance

Education, 9:3, 241–256. (16 s.)

Shusterman, R. 2004. Somaesthetics and education. Exploring the terrain. Teoksessa: L. Bresler (toim.) Knowing bodies, moving minds. Towards embodied teaching and learning. Dordrecht: Kluwer, 51–60. (10 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tanssin vertaisopetus (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta