LPES1007 Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan yksittäisen valmennettavan / kuntoutettavan / liikunnanharrastajan fyysisen suorituskyvyn ja toimintakyvyn tilaa, rakentamaan kunto-ohjelman, seuraamaan ja ohjaamaan harjoittelua sekä antamaan palautetta muutaman kuukauden mittaisessa harjoitteluinterventiossa. Lisäksi opiskelija kykenee laatimaan kriittisesti kirjallisen raportin ja esittelemään lyhyen suullisen esityksen harjoitusjaksoon keskeisesti liittyvistä tekijöistä. Tämä tukee kurssin tieteellistä ulottuvuutta ja kehittää esiintymisvalmiuksia liikuntatieteen/liikuntalääketieteen (vast) tiedeyhteisöjen tapaamisissa.


Suoritustavat:

Luennot 10h

Harjoitukset 16h

Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, valmennusraportin tekeminen, luentojen ja kirjallisuuden tentti


Arviointiperusteet:

60% valmennus/harjoitusinterventio ja raportti, 20% soveltava tentti, 20% harjoitukset

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa fyysisen toimintakykyisyyden testauksen ja fyysisen harjoittelun perusteita eri-ikäisiin ja erikuntoisiin ihmisiin.
  • osaa tulkita vähintään kuntoliikkujan tason kestävyys-, lihaskunto- ja kehonkoostumustestituloksia.
  • osaa laatia tavoitteellisia liikunta-ohjelmia.
  • ymmärtää keskeisiä liikuntalääketieteellisiä tekijöitä yksittäisen liikunnanharrastajan ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • ymmärtää fyysisen aktiivisuuden mittareiden käyttöpotentiaalin harjoittelun toteuttamisessa.
  • on harjaantunut liikuntaan motivoinnissa ja liikuntaneuvonnassa.

Oppimateriaalit

UKK 2km kävelytestin suoritus- ja tulkintalomake

Kenttätestien viitearvot naisille ja miehille kestävyys-, lihaskunto- ja kehonkoostumusmittauksissa (Puolustusvoimat)

Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. 2. painos. Helsinki: Duodecim. (246 s).

Keskinen, Kari L. ; Häkkinen, Keijo ; Kallinen, Mauri ; Aho, Jyrki. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen seura 2007 2. uud. p. (304 s.)

ACSM: Guidelines for Exercise testing and presciption. American College of Sports Medicine, soveltuvin osin. Viides painos ja uudemmat

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus