LPES005 Pro gradu -seminaari 1 (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutkimustehtävän määrittely ja/tai tarkkojen tutkimusongelmien asettaminen.
Syvällinen perehtyminen omassa opinnäytetyössä käytettävään aineistonkeruumenetelmään.
Tutkimuseettisten periaatteiden ja menettelytapojen opiskelu.
Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja esittely sekä omasta suunnitelmasta että muiden ryhmäläisten tutkimussuunnitelmista keskusteleminen ja kommentointi.

Gradun sisällysluettelon kirjoittaminen.
Tutkimusaineiston keruu.

Suoritustavat

Seminaarit, yksilölliset ja pienryhmäohjaukset (26 tuntia).
Itsenäinen työskentely.

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja siihen sisältyviin ohjauskeskusteluihin, valmiin tutkimussuunnitelman palauttaminen ja esitteleminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin

Tutkimussuunnitelman sekä pro gradu – tutkielman sisällysluettelon kirjoittaminen ja esittely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää tärkeimmät tutkimuksen tekemistä koskevat eettiset periaatteet ja menettelytavat
- pystyy rajaamaan oman opinnäytetyönsä aihepiirin, määrittelemään tutkimustehtävät ja niihin liittyvät tutkimusongelmat
- laatii kirjallisen tutkimussuunnitelman
- hahmottaa gradun kokonaisuuden (eli sisällysluettelon)

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi

Esitietojen kuvaus

LPEA015 Kandidaatintutkielma

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta