LPEA505 Kasvu, kehitys ja vanheneminen (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ihmisen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, muutos ja jatkuvuus, tieteidenvälinen näkökulma ihmisen fyysisen aktiivisuuden esteisiin, edellytyksiin ja mahdollisuuksiin elämän eri vaiheissa.
Kehityspsykologisen lähestymistavan peruskäsitteet.
Bio-psykososiaalinen viitekehys – systeeminen lähestymistapa ihmiseen kasvuun ja kehitykseen.
Fyysinen kasvu ja kehitys lapsuudessa.
Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa.
Sosio-emotionaalinen kehitys ja se, miten nämä näkyvät lapsen liikkumisessa.
Pätevyydenkokemukset ja motivaatio kouluiässä ja nuoruudessa.
Liikunnan edellytykset, esteet ja asenteet eri ikäkausina, siirtymävaiheissa ja elämän tapahtumien jälkeen (perheen perustaminen, eläköityminen, ero, sairastuminen, muutto).
Liikuntaneuvonta ja liikunnanopettaminen aikuiselle ja ikääntyvälle.

Suoritustavat

a) Luentoja 12 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin ja luentotentti. Luentotehtävien tekeminen.

TAI

b) Itsenäinen työskentely. Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

a) 0–5 (luentotentti 100 %, luentotehtävät hyväksytty/hylätty)

b) 0–5 (100 % kirjatentti)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia elämänkulkuajattelun näkökulmasta
- tiedostaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia
- osaa kuvata ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEA009 Hyvinvointia tukeva liikunta elämänkulussa 1: Kasvu, kehitys ja vanheneminen -jakson yhteydessä.

Oppimateriaalit

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 22–307). ISBN 978-952-451-617-4

Kirjallisuus

  • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (451 s.).; ISBN: 978-952-451-617-4
  • Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology, (ss. 1–71, 101–196, 289–355) (232 s.).; ISBN: 1-885693-36-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta