LPEA501 Tutkiva opettaja (1–2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikunnan opetus-ja oppimistapahtuman tutkimus ja opetustyylit.

Tuntisuunnitelman laatiminen, tavoitteiden asettaminen sekä sisällön ja opetustyylien valinta tavoitteiden mukaisesti.

Tunnin tarkasteleminen seuraavista näkökulmista: vuorovaikutus ja palautteenanto, opettajan toiminta ja ajankäyttö, oppilaan toiminta ja aktiivisuus.

Teknologian hyödyntäminen opetuksen analysoinnissa.

Video- ja observointipalautteen hyödyntäminen ja oman opetustoiminnan reflektointi.

Observointitutkimuksen raportointi.


Suoritustavat:

Luennot 10 tuntia

Harjoitukset 20 tuntia

Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opintojakson harjoituksiin. Opetusten suunnittelu, toteuttaminen ja videointi. Annettujen observointitehtävien suorittaminen

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Raportin laatiminen observointitulosten pohjalta ja tulosten esittäminen.


Arviointiperusteet:

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 40 %, raportti 60 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden opettajan ja oppilaan toimintaa liikunnan opetus-oppimistilanteessa sekä perustella tekemiään opetusratkaisuja.

  • osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä antaa vertaispalautetta.

  • osaa käyttää liikunnan opetus-oppimistilanteessa erilaisia työtapoja tarkoituksenmukaisesti.

  • osaa käyttää erilaisia liikunnanopetukseen kehitettyjä observointi- ja analysointimenetelmiä.

  • osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistään liikunnanopettajana.

  • saa vahvistusta omalle persoonalliselle tavalle toimia opettajana.

  • osaa toimia yhteistyössä ryhmässä ja kantaa vastuuta yhteissuunnittelusta.

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEA001 Tutkiva opettaja -jakson yhteydessä.

Oppimateriaalit

Luennoilla ja harjoituksissa jaettava materiaali.

Heikinaro-Johansson, P. & Lyyra, N. 2018. Liikunnanopetus ja opetuksen analysointi. Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta