LPEA2001 Yhdenvertainen opetus liikuntaryhmässä (integr.) (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavien asioiden havainnointi liikuntatilanteessa.

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävä pedagogiikka ja vuorovaikutus.

Erilaisten oppilas- ja opiskelijaryhmien opetus sekä opetuksen reflektointi.

Tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan opettaminen.

Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys liikunnassa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen opetuksessa.

Suoritustavat:

10 h luentoja ja 22 h harjoituksia

Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen 22 h

Arviointiperusteet:

Harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (e-tentti) (100 %)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa havainnoida erilaisten ihmisten yksilöllistä osallistumista ja oppimista liikuntaryhmässä
  • osaa havainnoida yhdenvertaisuutta edistävää ja estävää opetuskäyttäytymistä liikuntatilanteissa
  • osaa opettaa siten, että kaikilla osallistujilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kokea osallisuutta ja onnistumista liikuntatilanteessa
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuksen ja opetusviestinnän keinoja opetuksessaan

Lisätietoja

Tämä on pedagogisiin opintoihin integroituva opintojakso.

Oppimateriaalit

Kokkonen, M. (2015). Sukupuoli, sen ilmaiseminen ja seksuaalinen suuntautuneisuus koululiikunnan kompastuskivinä. Kasvatus 5, 460 – 472.

Suoritustavat

Ei suoritustapoja