LPEA2000 Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa (integr) (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ihmisten kohtaamiseen ja opettamiseen vaikuttavat arvot, asenteet ja eettiset näkökulmat.

Tunnetaidot ryhmien ja yksilöiden kanssa työskennellessä.
Osallisuus liikunnassa.

Kehollinen moninaisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö.

Suoritustavat:

6 h luentoja ja 18 h harjoituksia intensiivijaksona

Lähdemateriaalia hyödyntävä essee 30 h

Arviointiperusteet:

Opetukseen osallistuminen

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa, kulttuuritaustansa ja aiempien kokemustensa merkityksen ihmisten välisissä kohtaamisissa
  • tunnistaa ja pystyy käsittelemään erilaisten kohtaamisten itsessä herättämiä tunteita
  • osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista liikunnassa
  • ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
  • tuntee liikuntakasvatuksen kannalta keskeiset yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet ja säädökset

Lisätietoja

Tämä on pedagogisiin opintoihin integroituva opintojakso.

Oppimateriaalit

Kurssin verkkomateriaali

Liikuntapedagogiikka kirjasta (2017) luvut 11, 25, 26

Kokkonen, M. (2017). Liikunta sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä edistävien tunne- ja ihmissuhdetaitojen tukijana. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 185-214). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokkonen, M. (2017). Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 455-484). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suoritustavat

Ei suoritustapoja