LPEA1100 Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa (1–2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ihmisten kohtaamiseen ja opettamiseen vaikuttavat arvot, asenteet ja eettiset näkökulmat.

Tunnetaidot ryhmien ja yksilöiden kanssa työskennellessä.
Osallisuus liikunnassa.

Kehollinen moninaisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö.


Suoritustavat:

6 h luentoja ja 18 h harjoituksia intensiivijaksona

Lähdemateriaalia hyödyntävä essee 30 h


Arviointiperusteet:

Opetukseen osallistuminen

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa, kulttuuritaustansa ja aiempien kokemustensa merkityksen ihmisten välisissä kohtaamisissa
  • tunnistaa ja pystyy käsittelemään erilaisten kohtaamisten itsessä herättämiä tunteita
  • osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista liikunnassa
  • ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
  • tuntee liikuntakasvatuksen kannalta keskeiset yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet ja säädökset

Lisätietoja

Ajoitus:


LPE: Kurssin laajuudesta 1 op kirjataan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin (LPEAxxxx Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa).

Oppimateriaalit

Kurssin verkkomateriaali

Liikuntapedagogiikka kirjasta (2017) luvut 11, 25, 26 

Kokkonen, M. (2017). Liikunta sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä edistävien tunne- ja ihmissuhdetaitojen tukijana. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 185-214). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokkonen, M. (2017). Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 455-484). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustapa 1 on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka tekevät kasvatustieteen perusopinnot integroituina opintoina. Tämä suoritustapa on se, jonka suurin osa lpe-opiskelijoista tekee.
Arviointiperusteet:
Opetukseen osallistuminen. Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suoritustapa 2 on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat tehneet kasvatustieteen perusopinnot itsenäisesti, avoimessa yliopistossa tai johonkin muuhun tutkintoon. Liikunnan sivuainekokonaisuuden opikelijat valitsevat tämän suoritustavan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

LPEA1100 Osallistuminen opetukseen (kaikki) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1100 Osallistuminen opetukseen (osa 2) (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus