LPEA1033 Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen, sivuaineopiskelijat (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Turvallisen ja laadukkaan toimintakykymittauksen periaatteet, riskit ja rajoitteet.

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaamisen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi koulussa.

Palaute, neuvonta ja motivoiva vuorovaikutus toimintakyvyn mittaamisessa ja kehittämisessä.

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! sekä moniammatillinen toimintakyvyn edistäminen koulukontekstissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää toimintakyvyn mittaamiseen ja mittaustulosten hyödyntämiseen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
  • osaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn mittauksia.
  • osaa tulkita mittaustuloksia ja niiden pohjalta antaa palautetta sekä suunnitella kehittämistoimenpiteitä.
  • osaa hyödyntää mittaustuloksia yksilön, ryhmän sekä yhteisön näkökulmista moniammatillisessa yhteistyössä.

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali.

Move! -verkkosivut (www.edu.fi/move) – erityisesti opettajan käsikirja.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, luku 21, s. 367–387 (21 s.). 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallinen tehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen:

- Luennot 10 tuntia, harjoitukset 4 tuntia

- Itsenäinen työskentely

- Soveltava pienryhmätyöskentely

Oppimateriaalit:

Kurssilla jaettava materiaali.

Move! -verkkosivut (www.edu.fi/move) – erityisesti opettajan käsikirja.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, luku 21, s. 367–387 (21 s.). 

Opetus