LPEA1031 Liikunnan havainnointi, oppiminen ja opettaminen 2 (19 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokonaiskuvan luominen liikkumisen laajasta kentästä sekä omien tietojen ja taitojen aktiivinen kehittäminen eri liikuntaympäristöissä.
Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.
Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.
Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä muun muassa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.
Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.
Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti.


  Suoritustavat:

  Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

  Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 206 h

  • Rytmiikka, tanssi, voimistelu ja ryhmäliikunta (3 op): 30 h
  • Palloilu (4 op): 44 h
  • Talviliikunta (4 op) 44 h
  • Telinevoimistelu ja akrobatia (3 op): 32 h
  • Vesiliikunta (3 op): 32 h
  • Luontoliikunta (2 op): 22 h

  Itsenäinen työskentely 307 h


  Arviointiperusteet:

  Tavoitteiden suunnassa edistyminen

  Työskentelytaidot

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.
  • tiedostaa, mitä motorisia perustaitoja ja fyysisen kunnon tekijöitä eri liikuntaympäristöissä harjoitteleminen kehittää.
  • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä osaa soveltaa tietojaan liikunnan opettamisessa.
  • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.
  • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja sekä ymmärtää siirtovaikutusilmiön eri liikuntaympäristöjen ja taitojen välillä.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia turvallisuustekijät, eri opetusmenetelmät ja kasvatukselliset näkökohdat huomioiden.
  • osaa luoda tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston ja antaa palautetta eri liikuntaympäristöjen ydintaidoista.
  • osaa eriyttää toimintaa ja vuorovaikutusta erilaiset oppijat huomioiden.
  • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.
  • osaa hyödyntää opetusteknologiaa liikunnanopetuksessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

  Oppimateriaalit

  Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä Pedanet-oppimisympäristön materiaalit.

  Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

  Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

  Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

  Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.)


  Hämäläinen, K., Danskanen, K., Hakkarainen, H., Lintunen, T., Jaakkola, T., Arajärvi, P., Lehtoviita, T., Forsblom, K., Pulkkinen, S., Pasanen, K., Kalaja, S. & Riski, J. 2015. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. VK-Kustannus.

  Suoritustavat

  Tapa 1

  Valitaan kaikki merkityt osat
  Suoritustapojen osat
  x

  Rytmiikka, tanssi, voimistelu ja ryhmäliikunta (3 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus

  x

  Palloilu (4 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus

  x

  Talviliikunta (4 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus

  x

  Telinevoimistelu ja akrobatia (3 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus

  x

  Vesiliikunta (3 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus

  x

  Luontoliikunta (2 op)

  Tyyppi:
  Osallistuminen opetukseen
  Arviointiasteikko:
  0-5
  Suorituskieli:
  suomi

  Opetus