LPEA1030 Liikunnan havainnointi, oppiminen ja opettaminen 1 (13 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokonaiskuvan luominen liikkumisen laajasta kentästä sekä omien tietojen ja taitojen aktiivinen kehittäminen eri liikuntaympäristöissä.

Havaitsemiseen, liikkumiseen ja oppimiseen liittyvät mekanismit ja liikuntamuotojen keskeiset käsitteet.

Liikkuminen erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.

Liikkumisen perustaidot ja niiden oppimiseen sisältyvät kehittelyt eri ympäristöissä muun muassa teknologiaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen.

Turvallisuuteen liittyvät erityispiirteet eri oppimisympäristöissä.

Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Opettaminen erilaisissa liikuntaympäristöissä sekä opetuksen eriyttäminen ja haastavien opetustilanteiden ratkaisu.


Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 134 tuntia

 • Luontoliikunta (1 op): 10 h
 • Rytmiikka ja tanssi, voimistelu ja ryhmäliikunta (2 op): 24 h
 • Palloilu (4 op): 42 h
 • Kuntosaliharjoittelu (2 op): 20 h
 • Kehontuntemus ja kehonhuolto (2 op): 20 h
 • Perusliikunta (2 op): 20 h

Itsenäinen työskentely 217 tuntia


Arviointiperusteet:

Tavoitteiden suunnassa edistyminen

Työskentelytaidot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa havainnoida oppimisen kannalta oleellisia asioita eri liikuntataidoissa ja pystyy kehittämään taitojaan.
 • tiedostaa, mitä motorisia perustaitoja ja fyysisen kunnon tekijöitä eri liikuntaympäristöissä harjoitteleminen kehittää.
 • ymmärtää sekä tiedollisesti että kehollisesti, miten ihmisen anatomia, fysiologia ja biomekaniikka tulee huomioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä osaa soveltaa tietojaan liikunnan opettamisessa.
 • ymmärtää miten kognitiiviset toiminnot ilmenevät erilaisissa liikuntamuodoissa.
 • tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen erityispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroja sekä ymmärtää siirtovaikutusilmiön eri liikuntaympäristöjen ja taitojen välillä.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia turvallisuustekijät, eri opetusmenetelmät ja kasvatukselliset näkökohdat huomioiden.
 • osaa luoda tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston ja antaa palautetta eri liikuntaympäristöjen ydintaidoista.
 • osaa eriyttää toimintaa ja vuorovaikutusta erilaiset oppijat huomioiden.
 • osaa ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja tukea toiminnallaan ryhmässä oppimista ja ryhmän hyvinvointia.
 • osaa hyödyntää opetusteknologiaa liikunnanopetuksessa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oppimateriaalit

Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä Pedanet-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 276–366 (90 s.).

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.)


Hämäläinen, K., Danskanen, K., Hakkarainen, H., Lintunen, T., Jaakkola, T., Arajärvi, P., Lehtoviita, T., Forsblom, K., Pulkkinen, S., Pasanen, K., Kalaja, S. & Riski, J. 2015. Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu. VK-Kustannus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

LPEA1030 Luontoliikunta (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1030 Rytmiikka, tanssi ja voimistelu (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1030 Palloilu (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1030 Kuntosaliharjoittelu (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1030 Kehontuntemus ja kehonhuolto (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

LPEA1030 Perusliikunta (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus