LPEA039 Liikunnan didaktiikka 1 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Liikuntadidaktiikan käsitteet
Liikunnan ja urheilun opetusmenetelmät
Liikunnan opetuksen tavoitteet ja tuntisuunnitelma
Opetusmenetelmäteoriat
Erilaiset opetustyylit
Instruktio, havainnointi, seuranta, arviointi ja palaute
Erilaiset oppimisympäristöt
Organisointi
Eriyttäminen ja integraatio
Eri liikuntamuotojen erityispiirteet ja niiden väliset yhteydet

Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Harjoitukset ja ryhmätyöskentely 34 tuntia
Itsenäinen työskentely 70 tuntia

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen, asiantuntijuuden jakaminen, opetuskokeilut, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa opetusmenetelmän merkityksen oppimisessa
- osaa laatia tavoitteen suuntaisen ohjauksen/opetuksen suunnitelman
- osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä eri liikuntamuotojen opetuksessa
- on syventänyt osaamistaan eri liikuntalajien oppimisesta ja opettamisesta sekä kehittää liikuntadidaktisia käytäntöjään

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta