LPEA038 Liikunnan pedagogiikka 1 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Pedagogiikan ja liikuntapedagogiikan käsitteet ja teoriat
Andragogiikka (aikuiskasvatus)
Liikuntakasvatuksen tehtävä
Pedagogisen työn arvot ja eettisyys
Pedagogin käsitykset ja uskomukset
Opettajan valta ja vastuu
Arviointi
Toiseuden ja erilaisuuden kohtaaminen
Monikulttuurisuus
Pedagogin kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki
Pedagoginen johtaminen
Opetussuunnitelmat
Liikunnan opetussuunnitelmat
Oppimisen tukijärjestelmät

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Ryhmätyöskentely 50 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomalaisen liikuntakasvatuksen tehtävän
- tuntee suomalaisen koulujärjestelmän, siihen liittyvät lait ja asetukset sekä opetusta ohjaavan opetussuunnitelman
- jäsentävän omakohtaisen suhteen liikuntakasvatukseen ja sitä toteuttaviin kansallisiin instituutioihin

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Lisäksi 3 op kirjataan integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta