LPEA037 Yksilöllinen oppiminen ja opettaminen 1 (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ihmisen kehitys, muutos ja jatkuvuus
Motorinen kehitys ja sensorinen integraatio
Kognitiivinen kehitys
Sosioemotionaalinen kehitys
Oppimisvalmiuksien tukeminen liikunnan avulla
Liikuntakasvatus varhaislapsuudessa
Liikuntaharrastuksen motivaatiotekijät
Motoristen taitojen oppiminen ja ohjaaminen
Havaintomotoriikka
Liikkumisen kykytekijät ja perusliikkumisen taidot
Inkluusio
Erityisliikunnan arvolähtökohdat ja keskeiset käsitteet
Erityisliikuntaa ohjaavat lait, asetukset ja kehittämissuunnitelmat
Liikuntatilojen esteettömyys
Soveltavan liikuntakasvatuksen didaktiikka
Oppimisen ongelmat ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat
Aikuisten ja iäkkäiden terveysliikunta ja terveyskunto

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Harjoitukset 14 tuntia
Itsenäinen työskentely 57 tuntia

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen ja asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen vaiheet
- tuntee motorisen kehittymisen ja oppimisvalmiuksien väliset yhteydet
- tiedostaa heterogeenisen ryhmän asettamat haasteet ja mahdollisuudet liikuntakasvatuksessa
- osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville oppilaille
- osaa tukea liikuntataitojen oppimisen monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä

Lisätietoja

Ajoitus: 1.vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta