LPEA036 Yksilö ryhmässä ja yhteisössä (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ihmissuhdetaidot
Vuorovaikutus- ja tunnetaidot
Dialogisuus
Ryhmädynamiikka
Vertaisuus
Yhteisöllisyys

Suoritustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely 77 tuntia
Itsenäinen työskentely 31 tuntia

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja oman asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ryhmän ja yhteisön merkityksen yksilön oppimisessa
- tiedostaa yksilöiden merkityksen ryhmän toimintaan
- tunnistaa erilaisten ryhmien ja yhteisöjen erityispiirteitä
- osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta