LPEA035 Tutkiva ja kehittävä opettaja 1 (1–4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Oman pedagogisen toiminnan ja kokemusten tutkiminen sekä toisten ja ympäristön tutkiminen
Työelämän kehittämiskohteet
Oppimis- ja opettamistapahtuman tutkimisen teoriat ja observointimenetelmät

Suoritustavat

Luennot 4t
Ryhmätyöskentely ja lukupiirit 10t
Itsenäinen työskentely 94t

Oppimispäiväkirja, säröt, opetuskokeilut, työelämän kehittämiskokeilu, oman opetuksen videointi ja arviointi, lukupiirit.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää miten liikunnan oppimis- ja opetustapahtumaa voidaan tutkia ja observoida
- tiedostaa kriittisen reflektion merkityksen oppimisessa
- osaa analysoida, tutkia ja kehittää omaa opetustaan ja siihen vaikuttavia käsityksiään
- osaa kehittää ja arvioida työympäristöään ja työyhteisöään osana yhteiskuntaa

Lisätietoja

Ajoitus: 1. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta