LPEA020 Ryhmäohjaus ja HOPS (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Reflektiivinen ajattelu ja elinikäinen oppiminen opettajan ammattiin kasvussa.
Opettajan työhön ja koulutusalaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja tilaisuudet.
Pedagoginen kahvila.
Oman opiskelun ja oppimisen suunnittelu ja arviointi.
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Suoritustavat

Ryhmäkeskustelut 24 tuntia, pedagoginen kahvila 24 tuntia
Ohjauskeskustelut ryhmäohjaajan kanssa
Arviointikeskustelu opintojen päättyessä
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Seminaareihin ja pedagogiseen kahvilaan osallistuminen sekä kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa asettaa henkilökohtaisia tavoitteita elinikäiselle opettajaksi kasvulleen
- ymmärtää laaja-alaisesti fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön käyttämistä sekä erilaisia opetusmenetelmiä opettajan työssä
- ymmärtää liikunnan ja terveystiedon opettajakoulutuksen kokonaisuuden rakentumisen
- ymmärtää ryhmän merkityksen oppimisessa ja opiskelussa

Lisätietoja

Ajoitus: 1.– 5. vuosi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta