LLTS1002 Liikunta ja TULES-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologiset sairaudet (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologia ja liikunta
Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä
Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
Aihepiirin uusin tutkimustieto.

Suoritustavat

Luennot 18 tuntia ja seminaarit 12 tuntia. Seminaarityön valmistelu ja sen esittäminen. Itsenäinen opiskelu. Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä

Arviointiperusteet

Tentti 75%, seminaaritehtävä 25%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet
  • osaa arvioida liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä
  • osaa syvällisesti liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä
  • osaa perehtyä uusimpaan aihepiirin tutkimustietoon, arvioida sen luotettavuutta ja välittää tätä tietoa eri alojen asiantuntijoille      

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa TAI KTEP003 Liikunta ja terveys
LBIP1011 Kuormitusfysiologian perusteet TAI LTKP1001 Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa
KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto
LLTS1001 Liikunta ja kardiometaboliset sairaudet

Huom. jos suoritat moduulia Liikunta ja sairaudet ja sinulla on fysioterapeutin tutkinto taustallasi, ei opintojaksojen LKTY1005/KTEP003 ja LBIP1011/LTKP1001 suorittaminen ole pakollista, mutta suositeltavaa. Muilla ne tulee olla suoritettuna.

Oppimateriaalit

Oheismateriaali

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 365-439 ja 475-750; yhteensä 349 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).
  • Seminaariesitysten yhteenvedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus