LBIY003 Liikuntabiologian asiantuntijuus I (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Oppiaineiden opintorakenne ja tutkintoon kuuluvat kurssit
eHOPS
Portfolio
Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen
Alumnitoiminta
Laitoksen tutkimustoimintaan tutustuminen
Työelämään sijoittuminen

Suoritustavat

Seminaarit 16 tuntia
Itsenäinen työskentely
Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun.
Osallistuminen seminaareihin ja eHOPSin tekeminen.
Alumnihaastattelun tekeminen, ohjeet Moodlessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija
• hahmottaa yliopisto-opiskelun luonteen, koulutuksen keskeiset sisällöt sekä tutkinnon kokonaisrakenteen
• osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan sekä ymmärtää oman roolinsa asiantuntijuutensa kehittämisessä
• aloittaa opiskelun tuottamien kompetenssien seuraamisen portfolion avulla
• hahmottaa sivuaineopiskelun merkityksen ja mahdollisuudet oman asiantuntijuutensa suuntaamisessa
• jäsentää liikuntabiologian asiantuntijan työllistymismahdollisuuksia ja työtehtävien osaamisvaatimuksia
• ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen osana opintoja ja on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista, mm. opiskelijavaihdosta
• hahmottaa työelämän odotuksia ja osaamisvaatimuksia sekä liikuntabiologian asiantuntijan erilaisia urapolkuja

Lisätietoja

Suoritetaan kandidaattiopintojen aikana 1 - 3 vuosikurssilla (vuoden 2017 - 2020 OPS).

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde