LBIS030 Liikuntabiologian asiantuntijuusharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetuksen ja ohjauksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia useilla eri opintojaksoilla, mm.:

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Fysiologian perusteet

Biomekaanisia kuvantamismenetelmiä

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomian harjoitukset

Fysiologian perusteiden harjoitukset

Biomekaniikan perusteet

Kuormitusfysiologia I

Kuormitusfysiologian harjoitukset

Hermolihasjärjestelmän perusteet

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

• osaa suunnitella liikuntabiologian alan opetusta ja ohjausta, asettaa tavoitteita ja ottaa huomioon käytännön toteutuksen kannalta keskeiset arvioinnin lähtökohdat

• osaa välittää tieteellistä tietoa eri kohderyhmille ja harjaantuu toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten oppijoiden kanssa

• osaa ohjata ja johtaa käytännön oppimis-, mittaus-, harjoitus- ja testaustilanteita

• osaa arvioida kriittisesti, mutta rakentavasti, sekä omaa että toisten antamaa opetusta ja ohjausta

• osaa kehittää omaa opetus- ja ohjaustoimintaansa saamansa palauteen avulla

• on harjaantunut erilaisten mittausmenetelmien ja toimistosovellusten käytössä asiantuntijatehtävissä

Lisätietoja

4. syyslukukausi ja kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LBI perus- ja aineopinnot

Suoritustavat

Ei suoritustapoja