LBIP1015 Fysiologian perusteet, kirjatentti (2–3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Energia-aineenvaihdunta
Veri ja verenkiertoelimistö, elimistön nesteet
Autonominen hermosto
Elimistön puolustusjärjestelmä
Hengityselimistö
Ruuansulatuselimistö ja virtsaneritys
Elimistön nestetilat- ja nestetasapaino
Happo-emästasapaino
Lämmönsäätely
Hormonieritys

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa tentittävän kirjan perusteella kuvailla

  • keskeisiltä osiltaan energiantuoton toimintamekanismit
  • verenkiertoelimistön ja veren rakenteen, toimintamekanismit ja päätehtävät
  • autonomisen hermoston rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • immunologisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • hengityselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • munuaisten rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • ruuansulatuselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
  • endokriinisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

Lisätietoja

Kurssilla perehdytään ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteisiin ja toimintaan lepotilassa. Kurssi on tarkoitettu vain TTIKOA-kokonaisuuden suorittaville opiskelijoille sekä niille terveystiedon tai terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijoille, jotka eivät ole liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita (mukaan lukien avoimessa yliopistossa kyseisiä opintokokonaisuuksia tai liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat).

Kirjallisuus

  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu (kirjatentti)
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kirja Leppäluoto ym. 2019 tentitään LBIP010-opintojakson kirjatentin yhteydessä.

Opetus