LATA049 Antiikin historia ja kirjallisuuden historia (2–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Antiikin historia ja antiikin kirjallisuuden historia. Tenttikirjoihin perehtyminen itsenäisesti.

Suoritustavat

Kirjatentit historialla ja kirjallisuudenhistorialle.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian kronologian pääpiirteissään,
- osaa kertoa antiikin tai erityisesti antiikin Rooman historian vaiheista, tapahtumista ja tärkeimmistä henkilöistä,
- ymmärtää historiallisten tapahtumien merkityksen ja niiden vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin,
- tuntee eri kirjallisuudenlajit ja niiden kehityksen antiikissa tai erityisesti antiikin Roomassa,
- osaa kertoa kirjallisuudenlajien tärkeimmistä edustajista ja heidän teoksistaan.

Oppimateriaalit

Lue CASTRÉN, Uusi antiikin historia, s. 302-616, (3 op) ja toinen seuraavista vaihtoehdoista (2 op): KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998 tai uudempi painos), tai Roomaa koskevat, THESLEFFin kirjoittamat osat teoksesta MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1

Kirjallisuus

  • CASTRÉN, Uusi antiikin historia (ISBN 978-951-1-21594-3).
  • KAIMIO & OKSALA & RIIKONEN, Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (ISBN 978-952-495-070-1). MAAILMAN KIRJALLISUUS, 1 Antiikki, itämaat.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
5 op suoritus tulee sekä historian että kirjallisuudenhistorian tenteistä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Historian tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Kirjallisuudenhistorian tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus