KYVP1105 Viittomakielen lainsäädännöllinen asema ja viittomakielisten oikeudet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan viittomakielten lainsäädännölliseen asemaan Suomessa ja muualla maailmalla. Pohditaan järjestötyön merkitystä viittomakielten lainsäädännön ja viittomakielisten oikeuksien näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan kuurojen ja viittomakielisten ihmisoikeuksiin (esim. YK:n vammaisten ihmissopimuksen kautta) sekä vähemmistökieliin liittyviin käsitteisiin.

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kuvata viittomakielisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä osittain muualla maailmassa, esim. Pohjoismaissa

• tietää viittomakielten ja viittomakielisten historiallisesti tärkeimmät muutokset lainsäädännön näkökulmasta Suomessa

• ymmärtää ja tietää viittomakielisten oikeudellisen aseman

• tietää vähemmistötutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja näkökulmat

• tietää YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen sekä sen viittomakieliä ja kuuroja koskevat artiklat

• ymmärtää viittomakielityön merkityksen kohti kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa

• ymmärtää viittomakielten uhanalaisuusasteen vaikutuksen kuurojenyhteisöihin ja niiden asemaan sekä tällaisten kielten tutkimuksessa esiin nousevat eettiset seikat.

• ymmärtää viittomakielityön, lainsäädännön ja oikeuksien merkityksen (kieli)asiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta