KYVP1004 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan viittomakielten sosiolingvistiikan peruskäsitteisiin ja tutkimuksiin. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan kielenkäytön ja laajempien sosiaalisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Tarkastelu sidotaan havaintoihin, kokemuksiin ja eri viittomakieliaineistoihin (esim. korpusaineisto).

Arviointiperusteet: Kontaktiopetuksena suoritettavan opintojakson arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisen työskentelyn arvioinnin perusteena on tentti tai kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• tietää viittomakielialalla tehtyjä sosiolingvistisiä tutkimuksia

• ymmärtää viittomakielissä esiintyvän kielellisen vaihtelun (variaation) syitä (alueellinen, sosiaalinen, ajallinen…)

• ymmärtää kielessä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä (esim. kielikontaktit)

• osaa tarkastella viittomakielessä tapahtuvia muutoksia ja vaihtelua sosiolingvistiikan näkökulmasta

• osaa analysoida viittomakieliaineistoa (esim. korpus) tietyn sosiolingvisten lähestymistavan kautta eettisesti sopivalla tavalla

• ymmärtää viittomakielten sosiolingvistisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti tai kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti tai kirjallisuuden pohjalta tehtävät harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Ei julkaistua opetusta