KTTS1920 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Itsenäisesti, ohjaajan tukemana laadittu tutkielma, tutkielman raportointi tieteellisenä tutkimusraporttina,
suulliset esitelmät tutkimusseminaarissa

Suoritustavat

Tutkielma: lukuvuosi, aloitus syyslukukaudella
Suositusajankohta 4. (5.) opintovuosi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- Tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
- Arvioida ja kriittisesti analysoida tieteenalansa valitun ongelma-alueen tieteellistä kirjallisuutta
- Perustella tutkielmassa käytettyyn kirjallisuuteen ja menetelmiin liittyvät valinnat
- Soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
- Analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin
- Tehdä teoreettisia ja käytännöllisiä johtopäätöksiä tutkielmansa tulosten perusteella
- Tuottaa tutkimusraportin soveltaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

Esitietojen kuvaus

Pakolliset syventävät opinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
JSBE:n tiedekuntaneuvoston hyväksymä arviointikriteeristö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus