KTTS1220 Matemaattinen taloustiede (8 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lineaarialgebra, differentiaali- ja differenssiyhtälöt ja yhtälöryhmät, usean muuttujan funktioiden optimointi (rajoittamaton ja rajoitettu), todennäköisyyslaskenta, matemaattisia menetelmiä havainnollistavat taloustieteelliset sovellukset.


Kurssin liittyminen YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Kurssi tukee erityisesti YK: n kestävän kehityksen tavoitetta 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
soveltaa lineaarialgebraa taloustieteelliseen ongelmanratkaisuun
ratkaista tyypillisimpiä differentiaali- ja differenssiyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä
muodostaa ja ratkaista usean muuttujan rajoitettuja ja rajoittamattomia optimointitehtäviä
soveltaa todennäköisyyslaskennan perusteita taloustieteelliseen ongelmanratkaisuun


Kurssi liittyy seuraaviin siirrettäviin taitoihin (geneeriset taidot)

- Kriittinen ajattelu

- Tiedon analysointi ja analyyttinen päättely

- Ongelman ratkaisu

- Kyky tulkita matemaattista aineistoaLisätietoja

Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Kevätlukukausi 3. jakso

Kirjatentti: syyslukukausi


Arviointiperusteet:

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.


Ajoitus: 2. tai 3. opintovuosi. 

Huomioitavaa: Kurssi on pakollinen maisterivaiheen kurssi, mutta suositellaan suorittamaan jo kandidaattivaiheessa. Kurssi on pakollinen, vaikka opiskelija olisi suorittanut vanhan opetussuunnitelman mukaisen aineopintotasoisen KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I -kurssin.

Esitietojen kuvaus

JSBY1230 Talousmatematiikka 2, KTTA2150 Mikrotaloustiede I ja KTTA2160 Makrotaloustiede I (tai samanaikaisesti opiskellen)

Oppimateriaalit

Chiang, A. C. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition. 


Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa 

Muu kurssilla mahdollisesti ilmoitettava materiaali. Kurssikirjallisuus vahvistetaan vuosittain opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus

  • http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS220 Chiang, A. C. 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th edition. Kurssin kirjallisuus JYKDOK:ssa http://minerva.lib.jyu.fi/url/KTTS220; ISBN-13: 978-0070109100

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti, harjoitukset
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (8 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta