KTTP3210 Koulutuksen talous (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Koulutus kasvattaa tuloja ja inhimillistä pääomaa. Koulutuksen talous opintojaksolla pääset tutustumaan, miksi näin on.

Kuvaus

Koulutusjärjestelmän taloudelliset vaikutukset sekä koulutukseen osallistujan että yhteiskunnan kannalta. Koulutuksen rahoitus. Oppimistulosten muutos ja niihin vaikuttavat tekijät. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan muutokset. Koulujärjestelmän reformit ja niiden vaikutus oppilaisiin. Opettajat, koulujen resurssit ja luokkakoko. Oppivelvollisuus ja opiskelijavalinnat. Koulutus ja terveys.

Kurssi tukee erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
  • 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  • käsitellä koulutusta investointina tulevaisuuteen ja ymmärtää mistä muodostuvat investointien kustannukset ja sekä rahassa mitattavat että aineettomat hyödyt
  • analysoida koulutuksen vaikutuksia sekä koulutukseen osallistujien että yhteiskunnan kannalta
  • käsitellä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia taloustieteen keinoin.

Kurssi kehittää mm. seuraavia siirrettäviä (geneerisiä) taitoja: kirjalliset taidot, organisointitaidot ja ajanhallintataidot sekä tutkimus- ja tiedonkeruutaidot ja analysointitaidot.

Lisätietoja

Ei esitietovaatimuksia. Kurssi on tarkoitettu sekä koulutuskysymyksistä kiinnostuneille taloustieteen opiskelijoille että koulujärjestelmään liittyvistä taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneille (esim. kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden) opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Koulutuksen taloustieteestä ei ole modernia oppikirjaa. Kurssimateriaali jaetaan luennolla. Materiaali koostuu sekä luentomonisteesta että artikkeleista.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti ja mahdollinen kotitehtävä (arvostelu 0-5)
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus